Thema
Onderwijs en zorg

KOOS heeft in 2021 stevig geïnvesteerd in de samenwerking met het onderwijs, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het Lerend Netwerk van het onderwijs. Ook nodigen we partners direct betrokken bij en rondom onderwijs, zoals Leerplicht en Samenwerkingsverband PO, regelmatig uit bij teambesprekingen. Zo kijken we hoe we samen kunnen optrekken. We leren over en weer veel van deze uitwisseling.

Aansluiten op de kernpartneraanpak

Zowel in het PO als in het VO wordt gewerkt met een team van kernpartners: een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de JGZ, een gezinswerker van het buurtteam en een consulent/begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Een belangrijk gezamenlijk ontwikkelpunt sinds de start van passend onderwijs en de invoering van de Jeugdwet is de pedagogische versterking van de school. Hierin samenwerken met de specialistische jeugdhulp heeft een toegevoegde waarde. Daarom trekken we als KOOS, gemeente, buurtteam en samenwerkingsverbanden intensief samen op. 

Casuïstiekbesprekingen

De KOOS professionals sluiten hiervoor regelmatig aan bij casuïstiekbesprekingen op de scholen en ondersteunen de Kernpartneraanpak vanuit hun aanvullende rol. Om deze verschillende rollen goed in beeld te brengen en te houden, zijn er ook overstijgend gezamenlijke casuïstiekbesprekingen tussen de samenwerkingsverbanden en KOOS. Als inspiratieregio heeft Utrecht de volgende kernopgave geformuleerd: “Het versterken van de kernpartneraanpak in het onderwijs met nog meer resultaat voor de jeugd, voor gezinnen en voor scholen.” Door met elkaar te delen wat werkt, bouwen we aan een systematische verbetercultuur. We doen dat door ‘met andere ogen’ naar onze eigen samenwerking te kijken en geven dat concreet vorm in een aantal ‘werkplaatsen’ op speciale scholen. 

KOOS is voor ons een onmisbare én fijne samenwerkingspartner. We ervaren de samenwerking als samen bouwen aan een betere infrastructuur voor de jeugd. Dat is een zoektocht van het netwerk als geheel. Vanuit de wens om te kunnen doen wat nodig is, zien we elkaar als vanzelfsprekende partners en komen de werelden van onderwijs en jeugdhulp steeds dichter bij elkaar.

— Harriët Smit, Programmaleider Passend Onderwijs

Aanvullende rol van KOOS

KOOS biedt aanvullend op de kernpartners specialistische jeugdhulp. Deze kan individueel worden ingezet, voor groepen leerlingen, op docentenniveau, op schoolniveau en in gezinnen. De aanvullende specialistische jeugdhulp is in beginsel buurtgericht, maar voor speciale voorzieningen is een schoolgerichte benadering in combinatie met gezinsgerichte ondersteuning. De werkplaatsen op de zml-scholen vormen hier input voor. Op deze scholen wordt de ziens- en werkwijze van individueel naar collectief sinds dit schooljaar gedeeltelijk al vormgegeven.

De volgende stap

Het afgelopen jaar zijn er al veel stappen gezet op het gebied van samenwerking met de scholen in de wijken, versterken van de sociale basis en doorontwikkeling van de kernpartneraanpak. De komende periode willen de partners in de stad rondom onderwijs een extra impuls geven aan deze ontwikkeling door het verder versterken van de kernpartneraanpak onderwijs, met daarbij extra aandacht voor de rol van de jeugdgezondheidszorg en aansluiting met de sociale basis.

Bekijk ook